Podmínky ochrany osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo ...
(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6. Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů na serveru i v listinné podobě.

7.Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

8. Vaše osobní údaje, které uvedete při nákupu jsou naprosto důvěrné a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím stranám. Osobní údaje budou použity jen pro nezbytně nutné úkony spojené s vyřízením objednávky.

9. Na žádost zákazníka (např. emailem, písemně apod.) budou osobní údaje z databáze vymazány.